Now showing items 1-20 of 22

  • Penguin – en målsøkende rakett mot skip 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2006)
   Penguin-prosjektet har vært det desidert største utviklingsprosjektet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) noen gang. Det har også vært betegnet som det største forsknings- og utviklingsprosjekt i Norge på 1960-1970-tallet. ...
  • “Vindtunnelen”. Undervannsakustikk. Registrerende bunnstasjon 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2006)
   “Vindtunnelen”: Allerede et år etter at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) var opprettet, ble det besluttet at et satsningsområde skulle være utvikling av raketter. I 1947 fikk instituttet en ekstrabevilgning til ...
  • Satellittovervåking 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2006)
   Utviklingen av en operativ havovervåkingstjeneste med radarsatellitter er en av de mest krevende og ambisiøse programmer FFI har vært med på å realisere. Dette heftet beskriver utviklingen med vekt på de første tiårene. ...
  • Ionosfæreforskning 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2005)
   Studier av ionosfæren har lange tradisjoner i Norge, først og fremst knyttet til nordlyset. Det var Leiv Harang som ledet denne forskningen ved Nordlysobservatoriet i Tromsø. Etter at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ...
  • Nevrobiologi. Strålingsbiologi 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2005)
   Nevrobiologi: Utviklingen av nevrobiologi ved FFI er vanskelig å skille fra arbeidet med kjemiske stridsmidler. Allerede tidlig ble det bestemt at arbeidet med kjemiske stridsmidler skulle ha et stort innslag av ...
  • Fellesverkstedets utvikling 1953-2003 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2005)
   Fellesverkstedet, instituttets felles verksted for alle avdelinger, har spilt en viktig rolle for de fleste prosjekter som instituttet har satt i gang. Verkstedet har i alle år fulgt med i den konstruksjonstekniske og ...
  • Kommunikasjon 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2005)
   På slutten av 1960-tallet besluttet Forsvaret å utvikle og produsere to feltradioer: En VHF-radio og en HF-radio. VHF-prosjektet ble terminert på et tidlig tidspunkt, da Norge fikk et meget gunstig tilbud fra USA om kjøp ...
  • Batteriteknologi 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2005)
   Intet varer evig, ei heller tørrbatterier. De dør under lang lagring. Forsvaret skal til enhver tid ha på lager nok tørrbatterier for å tilfredsstille behovet for å kunne drive batteridrevet sambandsutstyr et visst antall ...
  • Bioenergi. Teltovn M 94 – flytende brensel. Hermes og Jeeves 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2004)
   Bioenergi: På siste halvdel av 1970-årene var oljeprisene steget dramatisk og alternative energi-kilder ble utredet og utviklet ved instituttet. Et alternativ var bioenergi, og forskningssjef Per Thoresen, som tok en ...
  • HUGIN – Utvikling av autonome undervannsfarkoster ved FFI 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2005)
   Den populære betegnelsen ”miniubåt” dekker et vidt spekter av farkoster. De første tiårene etter Den annen verdenskrig ble det utviklet mange små, bemannede ubåter som opererte fra overflateskip. Slike miniubåter brukes ...
  • Noen spesielle teknologiområder 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2006)
   Helt fra 1950 hadde instituttet et glassblåserverksted for fremstilling av apparatur for kjemilaboratoriene. Glassblåserverkstedet ble etter hvert et velutstyrt glassteknologisk laboratorium med flere spesialiteter. Allerede ...
  • Billedbehandling og mønstergjenkjenning 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2004)
   På slutten av 1960-årene mente ledelsen ved FFI at Penguin var et avsluttet kapittel. Systemgruppen (Sgr) og direktør Finn Lied mente at instituttet måtte få et nytt stort prosjekt som hele FFI kunne samles om etter ...
  • Luftvern og sårbarhet av flystasjoner. Olje, gass og norsk sikkerhet 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2004)
   Luftvern har vært et tilbakevendende analysetema på FFI. Særlig med flystasjonsluftvern tok det lang tid og flere analyser før man fikk tatt noen endelig beslutning om valg av luftvernsystem. Alt så tidlig som på 1960-tallet ...
  • Ildledning og navigasjon 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2004)
   På 1960-tallet ble det ved FFI satt i gang utvikling av ildledningssystemer både for Hæren og Marinen. Både Feltartilleriet, Kobben klasse undervannsbåter og Sjøforsvarets nye missiltorpedobåter fikk moderne og effektive ...
  • Spredning av stridsgasser. Kamuflasje 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2004)
   Under arbeider i komitéer og KRB-utvalg (Kjemiske/Radiologiske/Biologiske) for vurdering av farene ved fiendtlig bruk av moderne kjemiske stridsmidler i Norge (i første rekke nyutviklede nervegasser), ble det klart at det ...
  • Virkninger av kjernevåpen 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2004)
   Etter at atombomben ble sluppet over to japanske byer i 1945, sto verden overfor et nytt trusselbilde; et våpen med en enorm slagkraft og en intens radioaktiv stråling. FFI fikk tidlig ansvaret for å veilede Totalforsvaret ...
  • Radiolinjer 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2004)
   En av de fremste prosjektene ved FFI etter etableringen i 1946 var utviklingen av mikrobølge radiolinjer. Telefonsambandet i Norge var i ytterst dårlig forfatning og ved Avd R satte en raskt i gang å utvikle utstyr for ...
  • Nærhetsbrannrør for 81 mm bombekastergranat 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2006)
   ”Under Den annen verdenskrig var P-fuzen (Proximity fuze-nærhetsbrannrør) en av de viktigste innovasjoner, lenge så hemmelig at det ikke ble tillatt brukt over fiendens område”, sier Finn Lied. ”Gunnar Randers var på den ...
  • Elektrooptikk 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2005)
   Elektrooptikk ble etter hvert et viktig fagfelt på FFI. Det var et felt hvor instituttet hadde svært liten erfaring i begynnelsen av 1960-årene. Det var i første rekke utviklingen av infrarød målsøker og laser høydemåler ...
  • Datateknologi 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2003)
   Lenge ble store matematiske beregninger utført ved instituttets matematikkseksjon v.h.a. elektroniske bordregnemaskiner. I 1957 fi kk instituttet sin første digitale datamaskin “Fredric”, som representerte et gjennombrudd ...