Now showing items 1-13 of 13

  • Betydningen av alder, militær grad og kjønn for karriere og karriereutvikling - en statistisk analyse av karriereundersøkelsen i Hæren 

   Strand, Kari Røren (2011-02-07)
   FFI-prosjektet ”Forskning på årskull” er en del av Forsvarsdepartementets satsning for å øke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret og bedre mangfoldet i organisasjonen. Sentrale oppgaver for prosjektet er å skaffe kunnskap ...
  • En analyse av sluttrater og stillingsrotasjon i Forsvaret 

   Lillekvelland, Tobias; Strand, Kari Røren (2015-05-27)
   Dette arbeidet er en del av FFI-prosjektet Strategiske personell- og kompetanseanalyser (P&K). Prosjektets formål er å bidra til at Forsvarets strategiske forvaltning av personell og kompetanse gjennomføres på en effektiv ...
  • En kartlegging av studier på personell i forsvarssektoren publisert i perioden 1990–2018 

   Rones, Nina; Strand, Kari Røren; Fauske, Maria Fleischer; Bjerke, Thea Aspestrand (2020-06-15)
   De to siste tiårene har personellområdet i forsvarssektoren gjennomgått en utvikling og modernisering. Det har kommet flere stortingsmeldinger som omhandler personell spesielt, og alle har etterspurt forskningsbasert ...
  • En sterk norsk maritim næring - en trussel for Sjøforsvaret 

   Strand, Kari Røren; Gulichsen, Steinar; Steder, Frank Brundtland (2013-04-15)
   Sjøforsvaret har i den siste tiden opplevd et stort tap av kritisk maritim kompetanse. Dette tapet påvirker Sjøforsvarets operative evne – det vil si den totale kapasitet og evne til å bemanne operative struktur. Basert ...
  • Fremtidige utfordringer for Forsvarets logistikk – en trendanalyse 

   Lien, Guro; Strand, Kari Røren (2011-02-08)
   Formålet med denne rapporten er å se nærmere på et utvalg trender som kan påvirke Forsvarets logistikk i fremtiden. Rapporten begynner med de store globale trendene, som klimaendringer og globale makroøkonomiske trender. ...
  • Første møte med Forsvaret - en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 

   Køber, Petter Kristian; Strand, Kari Røren (2013-11-20)
   FFI-prosjektet “Forskning på årskull” har som en av sine oppgaver å identifisere egnede tiltak for å styrke rekrutteringen av både kvinner og menn til Forsvaret. Som en del av dette analyseres data fra Sesjon del 1 – et ...
  • Grunnlagsdata for spørreundersøkelsen "Karriere i Hæren" 

   Strand, Kari Røren (2011-01-25)
   FFI- prosjektet ”Forskning på årskull” er en del av Forsvarsdepartementets satsning for å øke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret og bedre mangfoldet i organisasjonen. Sentrale oppgaver for prosjektet er å skaffe ...
  • Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret? 

   Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2020-03-23)
   Med innføringen av Ordningen for militært tilsatte (OMT) endres personellsammensetningen i Forsvaret. Forsvaret skal fremover ha flere spesialister, og målet er at spesialistene skal representere dybdekompetanse og ...
  • Like barn leker best? - en kvantitativ studie av motivasjon og mangfold blant kvinner og menn som tar befalsutdanning 

   Strand, Kari Røren; Stornæs, Annett Victoria (2012-11-01)
   Prosjekt ”Forskning på årskull” ble opprettet i 2008, som en del av Forsvarsdepartementets satsning for å øke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret og bedre mangfoldet i organisasjonen. Prosjektet ønsker å identifisere ...
  • Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret - resultater fra MOST-undersøkelsen 2020 

   Fasting, Kari; Køber, Petter Kristian; Strand, Kari Røren (2021-02-15)
   Høsten 2020 gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST). Den gikk ut til alle ansatte i Forsvaret og menige som hadde tjenestegjort i minst seks måneder. Hensikten med undersøkelsen ...
  • Ny militær ordning : en analyse av ulike tilnærminger til ordningen 

   Strand, Kari Røren; Gisnås, Hallvar; Eggereide, Bård; Reitan, Joachim; Hennum, Alf Christian; Kvalvik, Sverre; Pay, Jan H. (2016-08-19)
   Denne rapporten dokumenterer FFI-prosjektet Strategiske personell- og kompetanseanalyser sin støtte til Forsvarsdepartementet i arbeidet med Utredning av personellordninger, herunder befalsordningen. Vi har bidratt med ...
  • Slik får Forsvaret flere kvinner 

   Hanson, Torbjørn; Hellum, Nina; Kvalvik, Sverre; Køber, Petter Kristian; Rones, Nina; Steder, Frank Brundtland; Strand, Kari Røren (2017-05-03)
   Hvorfor har ikke Forsvaret flere kvinner? Hvorfor er det ikke flere kvinner i Forsvaret? Hva kan vi gjøre for å endre kjønnsbalansen? Dette var spørsmål Forsvarsdepartementet (FD) stilte seg tilbake i 2006. Da ble ...
  • Sluttårsaker i Forsvaret i 2019 og 2020 

   Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2021-04-20)
   Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren peker på at Forsvarets evne til å rekruttere og beholde personell må styrkes. For at Forsvaret skal nå målet om å beholde personell lenger, er det viktig at de forstår hvorfor ...