Now showing items 1-20 of 60

  • Abstracts from The Cold Weather Operations Conference 2021 

   Norheim, Arne Johan; Rannestad, Bård Stian; Howes, Richard; Rein, Erling Bekkestad; Jørum, Ellen; Friedl, Karl; Havenith, George; Teien, Hilde Kristin; Mercer, James; Melau, Jørgen; de Weerd, Louis; Smith, Michael; Taylor, Natalie; Voie, Øyvind Albert; Bergan-Skar, Pål; Andrews, Steve; Næsheim, Torvind; Steinberg, Tuva (2022-03-11)
   A common effort for both military and civil healthcare is to achieve knowledge-based health care in cold weather injuries and fatal accidents in harsh arctic environment. The Cold Weather Operations Conference in November ...
  • Analyse av hvitt fosfor i drikkevann i Troms (FFI NOTAT-2006 00412) 

   Strømseng, Arnljot; Johnsen, Arnt; Longva, Kjetil Sager; Voie, Øyvind Albert (2006)
   The aim of the report is to assess the level of white phosphorus (WP) in drinking water for household near by military training areas in Troms. None of the 26 drinking water samples analysed contains WP above detection ...
  • Arbeidsmiljø og helseprofil hos musikere – en spørreundersøkelse blant profesjonelle militære og sivile musikkorkestre i Norge 

   Steder, Frank Brundtland; Voie, Øyvind Albert (2021-05-28)
   Våren 2020 fikk FFI en forespørsel om å kartlegge de helserelaterte arbeidsforholdene blant musikere ved Forsvarets musikk (FMUS). I forespørselen ble det henvist til forskning som viser at det psykososiale miljøet, ...
  • Assessment of intake of copper and lead by sheep grazing on a shooting range for small arms: a case study. 

   Johnsen, Ida Vaa; Mariussen, Espen; Voie, Øyvind Albert (2018-04-11)
   The Norwegian Armed Forces’ shooting ranges contain contamination by metals such as lead (Pb) and copper (Cu) and are often used as grazing pastures for livestock. To determine whether the sheep were at risk from grazing ...
  • Avhending av skytebaner og øvingsfelt lokalisert på myr 

   Mariussen, Espen; Voie, Øyvind Albert; Strømseng, Arnljot (2008)
   FFI har på oppdrag fra Forsvarsbygg gjennomført en litteraturstudie på hvilke tiltak man kan gjøre for avhending av skytefelt lagt på myr. Mange skytefelt er lagt på leid grunn og skal så raskt som mulig overdras til ...
  • Beitedyr på skyte- og øvingsfelt - eksponering og effekter av de ammunisjonsrelaterte metallene kobber og bly - en litteraturstudie 

   Johnsen, Ida Vaa; Mariussen, Espen; Voie, Øyvind Albert (2017-02-08)
   Forsvarets skyte- og øvingsfelt inneholder metallforurensinger som bly (Pb) og kobber (Cu) fra ammunisjon. Norske skyte- og øvingsfelt er sjelden inngjerdet og kan benyttes som utmarksbeite for husdyr. Det kan derfor ...
  • Beitekvalitet i skyte- og øvingsfelt 

   Voie, Øyvind Albert; Rosef, Line; Rekdal, Yngve; Longva, Kjetil Sager (2010)
   Med tanke på risikovurderinger av sau som beiter i forurensede skyte- og øvingsfelt er det gjort en vurdering av hvordan Forsvarets aktivitet i disse feltene påvirker beitekvaliteten. Studien viser at dette er sterkt ...
  • Beslutningsstøtte for miljøhensyn i operativ virksomhet 

   Voie, Øyvind Albert; Ommundsen, Atle; Messel, Espen; Flathagen, Joakim; Longva, Kjetil Sager (2008)
   Kunnskap om miljøkonsekvenser ved ulike militære aktiviteter gjør det mulig å inkludere hensynet til miljø i beslutningsfasen, noe som gir et bedre beslutningsgrunnlag. En viktig forutsetning for at Forsvaret skal unngå ...
  • Biotilgjengelighet av tungmetaller fra ammunisjon 

   Voie, Øyvind Albert (2005)
   Bioavailability is an important issue in ecotoxicological risk assessment of contaminated areas. The bioavailable fraction is highly correlated with the solved level of reactive metal (ions). While organic ligands are ...
  • Effects of contamination of forage with explosives on feeding behaviour in sheep 

   Steinheim, Geir; Voie, Øyvind Albert; Holand, Øystein; Longva, Kjetil Sager; Ådnøy, Tormod (2010)
   The common military explosives TNT, RDX and HMX are distributed in many military training areas, and are thus encountered by large herbivores. We present the first scientific study of large herbivores’ voluntary intake of ...
  • Effects of contamination of water with white phosphorus on drinking behavior in sheep 

   Steinheim, Geir; Voie, Øyvind Albert; Holand, Øystein; Ådnøy, Tormod; Longva, Kjetil Sager (2010)
   White phosphorus (WP) is a toxic contaminant found in many military training areas. Wild and domestic herbivores may be exposed to WP through drinking contaminated water. Knowledge of how animals react towards WP is important ...
  • Effects of heavy metals from outdoor shooting ranges on aquatic organisms 

   Voie, Øyvind Albert; Mariussen, Espen (2010)
   Metals deposited in shooting ranges (Pb, Zn, Cu and Sb) can affect fish health, fish populations and fish communities through a wide spectrum of mechanisms. In the current report the literature on the mechanisms of metal ...
  • Effekter av eksplosiver på vannlevende organismer 

   Voie, Øyvind Albert (2008)
   Grenseverdier for beskyttelse av vannlevende organismer har blitt beregnet for de viktigste eksplosivene (TNT, RDX, HMX, TNB) og deres nedbrytningsprodukter. Grenseverdiene baserer seg på akutte og kroniske toksisitetsdata ...
  • En innføring i risikovurdering av miljøforurensninger 

   Voie, Øyvind Albert (2000)
   This report gives a brief introduction to risk assessments of environmental pollution. The most common methods applied in risk assessments are discussed, with a focus on ecotoxicology. The intention of this report is that ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap 2014 

   Nybakke, Even; Utstøl-Klein, Simon; Melnes, Marte; Prydz, Petter Andre; Voie, Øyvind Albert (2015-04-30)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig og gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, ...
  • Glioblastoma microenvironment contains multiple hormonal and non-hormonal growth-stimulating factors 

   Dahlberg, Daniel; Rummel, Jutta; Distante, Sonia; De Souza, Gustavo Antonio; Stensland, Maria; Mariussen, Espen; Rootwelt, Helge; Voie, Øyvind Albert; Hassel, Bjørnar (2022-06-04)
   Background The growth of malignant tumors is influenced by their microenvironment. Glioblastoma, an aggressive primary brain tumor, may have cysts containing fluid that represents the tumor microenvironment. The aim of ...
  • Health effects after firing small arms comparing leaded and unleaded ammunition 

   Voie, Øyvind Albert; Borander, Anne Katrine; Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Grahnstedt, Svein; Johnsen, Arnt Magne; Danielsen, Tor ERik; Longva, Kjetil Sager; Kongerud, Johny (2014)
   A number of Norwegian soldiers have reported health problems after live-fire training using the HK416 rifle. The objective of this study was to characterize gaseous and particulate emissions from three different types of ...
  • Helse- og miljørisikovurdering av militære røyksatser 

   Voie, Øyvind Albert (2014-03-19)
   Formålet med denne studien var å foreta en litteraturgjennomgang for å samle inn informasjon om stoffer i røyksatser og deres reaksjonsprodukter og rangere røyksatsene med hensyn på farlighet for helse og miljø. Røyksatsene ...
  • Helseeffekter ved bruk av blyholdig og blyfri ammunisjon i kombinasjon med HK416 

   Voie, Øyvind Albert; Borander, Anne-Katrine; Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Grahnstedt, Svein; Johnsen, Arnt Magne; Kongerud, Johny; Danielsen, Tor Erik; Longva, Kjetil Sager (2013-08-25)
   Bakgrunn: Røyk avgitt under avfyring av håndvåpen består av en blanding av gasser, damp og partikler. Formålet med studien var å se på akutte effekter ved bruk av håndvåpenet, HK416 og de tre ammunisjonstypene SS109, ...
  • Helseplager i forbindelse med bruk av HK416 : vurdering av årsak og helserisiko 

   Strømseng, Arnljot; Voie, Øyvind Albert; Johnsen, Arnt; Bergsrud, Svein Morten; Parmer, Marthe Petrine; Røen, Bent T.; Ljønes, Marita; Johannessen, Tom C.; Longva, Kjetil Sager (2009)
   Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å finne årsakene til de helseplager som er rapportert i forbindelse med bruk av automatrifle HK416, samt å vurdere helserisiko ...