Now showing items 1-7 of 7

  • Hovedpunkter for en teknologisk transformasjon 

   Klepper, Karina Barnholt; Greve, Bjørn Møller; Ousdal, Steffen; Paulsen, Jens Erk; Rjaanes, Mats; Strand, Martin; Thorsberg, Line (Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 2021-12-16)
   Politiet, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Den høyere påtalemyndighet, forkortet politi- og påtaletjenestene, må følge teknologiutviklingen tett. Dette er avgjørende for å kunne vurdere teknologiske løsninger og ...
  • Hvordan kan Forsvaret raskere nyttiggjøre seg fremvoksende og moden teknologi? 

   Bjørk, Hanne Marit; Magnæs, Marianne; Brunsvig, Christian; Gundersrud, Stein; Mørkved, Torgeir; Olsen, Frode Berg; Thorsberg, Line (Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 2022-10-25)
   Rapporten er blitt til gjennom en SPRINT av et analysearbeid. Målet har vært å levere rettidige råd om hvordan Forsvaret raskere kan lykkes med å ta i bruk ny teknologi, og hvordan mål om tekno logisk fornyelse og e ...
  • Hvordan kan Forsvaret raskere nyttiggjøre seg ny teknologi? – om behovene for grunnleggende endringer i måten vi utvikler og investerer i teknologi og forsvarsmateriell 

   Bjørk, Hanne Marit; Magnæs, Marianne; Brunsvik, Christian; Gundersrud, Stein; Mørkved, Torgeir; Olsen, Frode Berg; Thorsberg, Line (2022-10-20)
   Forsvaret har en ambisjon om å raskere nyttiggjøre seg framvoksende og moden teknologi. Det utfordrer dagens innretning av investeringsprosessen. Ambisjonen berører også politikkområder som langtidsplanlegging, ...
  • Metode for analyse av teknologiske innovasjonssystemer illustrert ved case studie av SISAM oppgradering 

   Olsen, Frode Berg; Thorsberg, Line; Feet, Else Helene (2022-06-15)
   Trekantsamarbeidet mellom Forsvaret, industri og FFI har eksistert i mange tiår og fått økt oppmerksomhet de seneste årene. Styrende politiske dokumenter omtaler nå trekantsamarbeidet på en grundig måte, og det er tydelig ...
  • SISAM oppgradering – en casestudie og analyse av et teknologisk innovasjonssystem 

   Olsen, Frode Berg; Thorsberg, Line; Feet, Else Helene (2022-06-15)
   Nasjonale forsvarsmarkeder skiller seg fra åpne markeder ved at det ofte er kun én kunde og et begrenset antall leverandører i hvert land. I tillegg har markedene ofte begrenset størrelse og med få enkeltkontrakter og lange ...
  • Teknologisk innovasjon i Forsvaret 

   Bjørk, Hanne; Brunsvig, Christian; Gundersrud, Stein; Magnæs, Marianne; Mørkved, Torgeir; Olsen, Frode Berg; Thorsberg, Line; Hofoss, Espen; Aarønæs, Lars (2022-12-13)
   Historisk sett har militærteknologisk utvikling i all hovedsak vært drevet av statlig finansierte aktører. Utvikling og anskaffelser til Forsvaret har vært preget av langsiktige løp. Vesten har hatt et teknologiske ...
  • Teknologiutviklingens betydning for politiet, PST og Den høyere påtalemyndighet 

   Klepper, Karina Barnholt; Greve, Bjørn Møller; Ousdal, Steffen; Paulsen, Jens Erik; Rjaanes, Mats; Strand, Martin; Thorsberg, Line (2021-12-21)
   Denne rapporten skal bidra inn i kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med en nasjonal plan for politiet, PST og Den høyere påtalemyndigheten, forkortet til politi- ...