Now showing items 591-610 of 1861

  • Forward observer instrument functional model - user trials at lvdalen, Sweden, 12-17 november 1998 

   Grøder, Torbjørn; Kandola, Ørnulf (1999)
   This report presents the results of user trials carried out in Alvdalen in Sweden with a functional madel of a forward observer instrument. The modular functional model is made up of a main module developed in co-operatian ...
  • Fra sesjonsplikt til verneplikt for kvinner - motivasjon og seleksjon på sesjon del 1 årskullene 1992-1997 

   Køber, Petter Kristian (2016-02-22)
   FFI-prosjektet Forskning på årskull skal bidra til å identifisere målrettede tiltak som motiverer kvinner og menn til tjeneste i Forsvaret. Én av aktivitetene i dette prosjektet er å analysere data fra sesjon og ...
  • Fra taktisk elite til strategisk tilrettelegger – hvordan Forsvarets spesialstyrker kan møte fremtidens utfordringer 

   Author::Johansen, Iver; Author::Gråtrud, Henrik (2018-11-01)
   Norske spesialstyrker skriver sin historie tilbake til andre verdenskrig, da det ble etablert militære avdelinger med hovedformål å drive ukonvensjonelle operasjoner mot den tyske okkupasjonsmakten i Norge. I denne ...
  • Fra teknologi til strategi og operasjoner – teknologiutviklingens påvirkning på militære styrker og bruken av militærmakt 

   Diesen, Sverre (2022-08-22)
   Denne rapporten inngår i prosjektet Globale trender og militære operasjoner III, og behandler sammenhengen mellom teknologi og den operative bruken av militære styrker. Det vil si mellom teknologiutviklingen og konseptene ...
  • Fragmentation of 40 mm shell with 6 different compositions : 4 melt cast and 2 press filled 

   Nevstad, Gunnar Ove (2015-12-02)
   In the EDA project B-0585-GEM2-GC “Formulation and Production of New Energetic Materials” different nitropyrazoles for use in melt cast compositions have been studied, in addition to GA/BAMO polymers, for use as binder ...
  • Framtidas heimevern 

   Berg-Knutsen, Espen; Dahl, Per Kristian; Endregard, Monica; Gulichsen, Steinar; Hove, Kjetil Hatlebakk; Nordvang, Erlend Urdsøn; Rones, Nina; Vatne, Dagfinn Furnes; Aarønæs (red.), Lars (2021-09-27)
   HVORDAN BLIR FRAMTIDAS HEIMEVERN? Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben studert hvilken innretning Heimevernet bør ha i framtida. Det har vi gjort gjennom et treårig ...
  • Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker 

   Thoresen, Thomas (2011-09-12)
   Formålet med denne rapporten er å utgi Thomas Thoresens masteroppgave ”Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker – En alternativ metode for å flytte bredbåndede RF-signaler opp og ned i frekvens” som ble ...
  • Fremstilling av TPEG, og herding og karakterisering av TPEG-baserte polymermatriser 

   Mørkeseth, Hanne; Sørensen, Silje Holm (2020-06-26)
   Polyetylenglykol kopolymer (TPEG) har blitt syntetisert og herdet for å teste om den kan brukes som bindemiddel i rakettdrivstoff. Foruten ti synteser av TPEG ble én syntese av en kopolyeter bestående av Velvetol H250 ...
  • Fremstilling og karakterisering av polymermatriser 

   Author::Løberg, Lise Pernille (2019-12)
   Dette arbeidet omhandler studier av polymermatriser som kan være aktuelle som bindemidler i fast rakettdrivstoff. I alt 37 polyuretanprøver ble fremstilt, der en rekke parametere ble variert, blant annet prepolymer, ...
  • Fremstilling og testing av PBXN-109 med fransk I-RDX 

   Nevstad, Gunnar Ove (2002)
   PBXN-109 has been produced with French I-RDX and two types of Dyno produced RDX and tested with regard to shock sensitivity. Other tested properties are viscosity/pot-life and mechanical properties. The shock sensitivity ...
  • Fremstilling og testing av PBXN-110 

   Nevstad, Gunnar Ove (2009)
   To partier av HMX krystaller med krystallfordeling tilsvarende klasse 2 og 3 har vært benyttet til fremstilling av PBXN-110 med 87.2 vektprosent HMX. Hensikten med fremstilling av PBXN110 var å studere om benyttede ...
  • Fremtidens infanteribataljon - soldatens helhetssystem 

   Lausund, Rune (2000)
   The Dismounted Soldier System is an important part of the future Infantry. This report describes some main elements in the Dismounted Soldier System, discusses the system’s contribution to force effectiveness, estimates ...
  • Fremtidens internasjonale operasjoner 

   Norheim-Martinsen, Per M.; Nyhamar, Tore; Kjølberg, Anders; Kjeksrud, Stian; Ravndal, Jacob Aasland (2011-10-10)
   Denne rapporten presenterer seks nye scenarioklasser for internasjonale operasjoner med operative krav for fremtidens landmakt. Hensikten er å styrke grunnlaget for Forsvarets langtidsplanlegging og stimulere til debatt ...
  • Fremtidens landmakt - veivalg mot en fremtidig norsk landmakt i balanse 

   Johansen, Iver; Sundfør, Hans Olav; Hoff, Erlend (2012-09-05)
   FFI-prosjekt ”Fremtidens landmakt” startet opp januar 2009 og ble avsluttet 31. desember 2011. Mandatet har vært å analysere fremtidige strukturløsninger for Hæren og Heimevernet. Prosjektet har vært innrettet mot å støtte ...
  • Fremtidens sanitet – effektiv ressurs i Forsvaret og totalforsvaret 

   Pedersen, Marius Nyquist; Vormdal, Tor Ole; Lind, Marit; Engøy, Thor (2022-06-08)
   Denne rapporten presenterer en analyse av sanitetens fremtidige rolle og nasjonale oppgaver i et totalforsvarsperspektiv. Analysen er basert på intervjuer, gjennomgang av lover, politiske og militære styrende dokumenter, ...
  • Fremtidig valutausikkerhet i kampflyanskaffelsen 

   Bergland, Anniken Borgen; Nordvang, Erlend Urdsøn (2021-05-18)
   Stortinget vedtok i 2012 at Norge skulle anskaffe 52 kampfly av typen F-35 i perioden 2015 til 2025. Per oktober 2020 er det estimert at 85 prosent av de resterende anskaffelseskostnadene vil påløpe i USD, noe som betyr ...
  • Fremtidige utfordringer for Forsvarets logistikk – en trendanalyse 

   Lien, Guro; Strand, Kari Røren (2011-02-08)
   Formålet med denne rapporten er å se nærmere på et utvalg trender som kan påvirke Forsvarets logistikk i fremtiden. Rapporten begynner med de store globale trendene, som klimaendringer og globale makroøkonomiske trender. ...
  • Friction studies related to wear of gun barrels 

   Moxnes, John F.; Frøyland, Øyvind (2005)
   In this article a study of the wear of the 12.7 mm gun barrel is performed. Two new measuring methods have been developed to study the wear rates. Electron probe microscopy was also used. Theoretical and experimental ...
  • Friskere, raskere, sterkere? – en kvantitativ analyse av medisinske og fysiske krav til førstegangstjeneste 

   Author::Køber, Petter Kristian (2017-08-31)
   Medisinske og fysiske krav til førstegangstjeneste er viktige, ikke bare for at Forsvaret skal få godt egnede soldater, men også for at de vernepliktige ikke skal utsettes for urimelige belastninger og påkjenninger. Hvis ...
  • FTSP tidssynkronisering for trådløs sensornettverk - evaluering og tilpasning 

   Pham, Vinh; Larsen, Erlend (2012-10-01)
   Trådløse sensornettverk (WSN) har mange potensielle nyttige anvendelser både i militær sammenheng og i det sivile samfunn. Eksempler på dette er overvåking og perimetersikring, helserelaterte sensornettverk eller sensornettverk ...