Now showing items 1672-1691 of 1823

  • Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret 

   Steder, Frank Brundtland; Fauske, Maria Fleischer (2012-08-23)
   Helt siden allmenn verneplikt for menn ble innført i 1897 har det vært diskusjoner knyttet til kvinners deltagelse i Forsvaret. I 1984 innførte Forsvaret såkalt yrkesmessig likestilling av kvinner og menn. Det vil si at ...
  • Tiltak på eksplosivforurenset grunn - et litteraturstudium 

   Voie, Øyvind Albert (2009)
   Rapporten er et litteraturstudium over relevante tiltak som kan benyttes på grunn forurenset med eksplosiver. Litteraturstudiet omtaler metoder som kan utføres på stedet (behandling in situ), og metoder som innebærer ...
  • Tiltak på eksplosivforurenset grunn : innledende studier på laboratoriet og i felt 

   Parmer, Marthe Petrine; Karsrud, Tove; Johnsen, Arnt; Rossland, Helle Kristin; Nordås, Silje V.; Larsen, Anita; Myran, Anne; Voie, Øyvind Albert (2010)
   To forskjellige tiltak for å redusere innholdet av eksplosiver i forurenset jord har blitt testet ut i felt. Metodene er kjemisk behandling ved kalking og biologisk nedbrytning ved kompostering. Undersøkelsene har vært ...
  • "Tiltakene hadde kommet uansett" - erfaringer fra interneffektiviseringen 2009-2014 

   Åmot, Elisabeth Lindseth (2015-06-22)
   Siden 2009 har Forsvaret vært pålagt å frigjøre minst 160 mill. 2012-kroner årlig, tilsvarende om lag en halv prosent av driftsbudsjettet, gjennom interneffektivisering. Gevinstene fra interneffektiviseringen skal være ...
  • Time referencing in offshore survey systems 

   Jalving, Bjørn; Berglund, Einar (2006)
   The accuracy of offshore survey sensors such as multibeam echo sounders, GPS, ultra-short baseline acoustic navigation systems and attitude sensors is steadily increasing. Integration of high-precision survey and ...
  • TKRBer i sjøinvasjonsforsvaret 

   Nilsson, Jan-Erik; Amundsen, Erik; Berg, T.; Bølviken, Erik; Lind, R; Lundesgaard, Tore; Wolland, Ståle (1978)
  • Toksikologiske og kjemiske egenskaper av sprengstoff og komponenter i ammunisjon 

   Voie, Øyvind Albert (2005)
   To investigate the environmental impact of munitions a literature study was performed to collect data on toxicity and transport of components in munitions such as TNT, RDX, HMX and TNB. Based on these data benchmark values ...
  • Tolkning av sedimentprøver fra Forsvarets øvingsfelt i nordlige Nordsjøen innsamlet 2004-2008 

   Eidem, Ellen Johanne (2008)
   I forbindelse med oppmåling av havbunnen i Forsvarets øvingsfelt i den nordlige Nordsjøen har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tatt 40 kjerneprøver og 37 grabbprøver i årene 2004 – 2008 for undersøkelser av havbunnens ...
  • Towards a certifiable MILS based workstation 

   Nordbotten, Nils Agne; Gjertsen, Tor (2012-02-20)
   This report is based on work at FFI towards the potential realization of a certifiable workstation for handling multiple security classifications. To realize such a solution based on the use of a MILS separation kernel, ...
  • Towards NNEC - breaking the interaction barrier with collaboration services 

   Gjørven, Eli; Johnsen Frank Trethan; Fongen, Anders; Bloebaum, Trude H.; Reitan, Bård Karsten (2014-09-25)
   The Norwegian armed forces intend to reach NATO Network Enabled Capability (NNEC) maturity level 4 within 2030. The realization of NNEC is essential in developing the future tactical Command and Control (C2) systems for ...
  • Trace determination of sulphur mustard and related compounds in environmental samples by headspace-trap GC-MS 

   Røen, Bent T. (2008)
   New methods for trace determination of sulphur mustard (HD) by headspace-trap GC-MS have been developed for water and soil samples. As HD is unstable, especially in water, methods for determination of some of the cyclic ...
  • Traffic control in a heterogeneous mobile tactical network with autonomous platforms 

   Author::Landmark, Lars; Author::Larsen, Erlend; Author::Kure, Øivind (2018-08-15)
   Future military operations will involve autonomous platforms and systems. In order for these systems to fully achieve their potential, the autonomous platforms need to collaborate. Each platform might have its own ...
  • Trafikkdatalekkasje gjennom bruk av sosiale medier 

   Øverlier, Lasse (2014-09-02)
   Ukrypterte forbindelser forteller alt om hvem som kommuniserer og hva de utveksler av in- formasjon. Krypterte forbindelser skjuler innhold, men ikke hvem som kommuniserer. Mens anonymiserte forbindelser skjuler b°ade ...
  • Transport and dispersion of non-neutral toxic industrial chemicals in an urban environment 

   Wingstedt, Emma M. M.; Vik, Thomas; Reif, Bjørn Anders Pettersson (2012-08-31)
   The main focus in this study was to investigate the difference between the dispersion and transport process of non-neutral and passive gas release, respectively, in an urban area. The method used was the LES approach, ...
  • Transport av eksplosiver : utlekking av eksplosiver under episode 

   Karsrud, Tove; Johnsen, Arnt; Strømseng, Arnljot; Parmer, Marthe Petrine; Rossland, Helle Kristin; Mariussen, Espen (2010)
   Forurensning av eksplosiver fra ammunisjon opptrer som partikler, der størrelsen på partiklene er avhengig av hvordan ammunisjonen er omsatt. Partiklene blir liggende på overflaten av bakken og er lite mobile. Hvis ...
  • Trender i militære operasjoner 

   Daltveit, Egil; Geiner, Jan Frederik; Ydstebø, Palle (2010)
   Alle som har fulgt utviklingen av vestlige militære styrker de siste tre tiårene har vært vitner til en stadig reduksjon i deres størrelse og en tydelig satsing på omfattende teknologiske løsninger. Trenden har vært ...
  • Trender, scenarioer og sorte svaner - utfordringer for fremtidens landmakt 

   Norheim-Martinsen, Per M. (2011-09-12)
   I fremtiden kan norsk landmakt stå overfor helt andre utfordringer enn de vi er opptatt av i dag. Hensikten med denne rapporten er derfor å stimulere til alternative måter å tenke rundt landmaktens utfordringer – og ...
  • Trick or treat? - samfunnsvitenskapelige refleksjoner rundt militær villedning 

   Hellum, Nina (2014-01-23)
   Høsten 2011 og 2012 var representanter fra FFI-prosjektet “Militære informasjonsoperasjoner” deltakere ved symposier i ”Military Deception” (MILDEC) / villedning ved Cranfield University i England. Denne rapporten beskriver ...
  • Tritium production 

   Høibråten, Steinar (2020-06-22)
   Tritium is an important material used in most, if not all, nuclear weapons. It is therefore also of importance in the field of export control. This report discusses production methods and availability of this hydrogen ...